ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. GOŁĘŻYCKIEJ W POZNANIU...

INŻYNIER KONTRAKTU: PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. GOŁĘŻYCKIEJ W POZNANIU / 2020 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. GOŁĘŻYCKIEJ W POZNANIU / 2020 - 2021

10.11.2020 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi na sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej”.

Nasi specjaliści będą zarządzać robotami remontowymi na wiadukcie, te zaś będą miały na celu poprawę stanu technicznego i trwałości oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu na nim.

W ramach kontraktu nasz Zespół prowadzić będzie nadzór inwestorski podzielony na kilka etapów:

1. Prace przygotowawcze:

 • weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy prac.

2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:

 • przekazanie placu budowy Wykonawcy robót,
 • współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

3. Czynności po zakończeniu robót budowlanych:

 • weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót,
 • dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego,
 • nadzór nad procesem uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Roboty remontowe obejmą:

 • rozbiórkę elementów wyposażenia,
 • przełożenie kanału technologicznego na lokalizację tymczasową oraz ponowny montaż w lokalizacji docelowej,
 • wymianę płyty pomostowej wraz z elementami konstrukcji stalowej,
 • remont podpór skrajnych i pośrednich obiektu,
 • wykonanie izolacji płyty pomostowej – papa termozgrzewalna,
 • przygotowanie systemu odwodnienia wiaduktu,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • odtworzenie umocnienia skarpy.