ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury / 2021 - 2023

25.05.2021 podpisaliśmy z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. umowę na „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, w tym zarządzanie robotami dotyczącymi przebudowy nawierzchni Starego Rynku i ulic przyległych, wraz z usunięciem istniejących konstrukcji nawierzchni, wzmocnieniem gruntu i wykonaniem całkowicie nowej konstrukcji nawierzchni płyty Rynku, ciągów pieszych, ulic i chodników.

Nadzorowane przez naszych ekspertów roboty budowlane obejmą m.in.:

 • budowę trzech wysp zieleni w postaci klombów, z zielenią, drzewami oraz zatopionymi w wyspach siedziskami;
 • budowę ogrodu wertykalnego na zachodniej ścianie Galerii Arsenał;
 • budowę nowej nawierzchni oraz stosownych zabezpieczeń nad kanałem drenażowo-osuszającym wokół fundamentów budynku Starego Ratusza;
 • wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej;
 • wykonanie zadaszenia mobilnego oraz rozwiązań architektonicznych wg koncepcji Pasażu Kultury na ul. Jana Baptysty Quadro, tj. budowa konstrukcji wsporczej, wykonanie powłok ETFE oraz instalacja urządzeń sterujących zapewniających zmianę formy przekrycia;
 • wykonanie małej infrastruktury (mebli miejskich) dla Płyty Starego Rynku i Pasażu Kultury tj. ławek, siedzisk;
 • rozbudowę toalety publicznej w podziemiach budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego;
 • budowę zadaszenia nad pasażem Jana Baptysty Quadro;
 • budowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych wraz z projektem zbiorników, separatorów i wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu wraz z budową przyłączy do posesji;
 • modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym przyłączy do budynków;
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej;
 • budowę miejskiej instalacji elektroenergetycznej wraz z budową zasilającej linii elektroenergetycznej SN, abonenckiej stacji transformatorowej;
 • przebudowę i rozbudowę sieci i elementów oświetlenia miejskiego, wykonanie projektu zasilania dla oświetlenia i iluminacji Starego Rynku i ulic bocznych;
 • budowę systemu oświetlenia - drugiej linii oświetlenia w postaci lamp ulicznych – wokół bloku śródrynkowego;
 • przebudowę istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, należącej do ZDM Poznań;
 • przebudowę i rozbudowę sieci gazowej;
 • przebudowę kanalizacji kablowej Orange Polska SA wraz z umieszczonymi w niej kablami różnych operatorów telekomunikacyjnych w ramach usunięcia kolizji;

 

 • budowę miejskiej sieci telekomunikacyjnej, w szczególności: budowę miejskiego kanału technologicznego wraz z nawiązaniem do kanału technologicznego wybudowanego w ramach przebudowy Placu Kolegiackiego oraz wykonaniem przyłączy do budynków publicznych znajdujących się w obrębie inwestycji; przebudowę i rozbudowę miejskiego systemu sieci bezprzewodowego Internetu – w zakresie urządzeń (Acces Point'y), zasilania, transmisji danych; budowę miejskiej infrastruktury niezbędnej do pomiaru i transmisji danych dotyczących poziomu wody zbiorników retencyjnych; budowę miejskiego systemu alarmowego;
 • przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie kwartału śródrynkowego;
 • przebudowę i rozbudowę miejskiego systemu monitoringu – w zakresie urządzeń monitoringu (kamer), zasilania, transmisji danych;
 • przebudowę miejskiego systemu kontroli dostępu na teren Starego Rynku – w zakresie urządzeń kontroli dostępu, zasilania, sterowania i nadzoru;
 • budowę zbiorczego kanału technologicznego w postaci żelbetowego tunelu wieloprzewodowego w ulicach Różany Targ i Ratuszowej, w którym ułożone będą sieci podziemnej infrastruktury technicznej, w tym linie zasilające SN i NN, przewody telekomunikacyjne oraz przewody wod.-kan.;
 • przebudowę innych istniejących sieci i elementów uzbrojenia terenu w zakresie usunięcia kolizji;
 • wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 • wykonanie Informacyjnego Modelu Projektu zgodnie z normą PN-EN 19650, na etapie projektowania i realizacji Przedmiotu Zamówienia, utrzymywanego za pomocą środowiska CDE (z ang. Common Data Environment).

Planowany termin zakończenia świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu to 16.06.2023 r.

Zadanie jest realizowane przy pomocy dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01-30-0036/17-00 z dnia 08.05.2019 r.

Stary Rynek w Poznaniu jest trzecim największym rynkiem w Polsce (po krakowskim i wrocławskim). Centralny element średniowiecznego Poznania stał się jednym z najczęściej fotografowanych i najchętniej odwiedzanych miejsc turystycznych.

Jest to kolejny ważny punkt na mapie zabytkowej części Poznania, po Pl. Kolegiackim, który dzięki pomocy specjalistów SAFEGE stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Równocześnie jest to już nasz czterdziesty projekt realizowany dla tego Zamawiającego.