ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie / 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie / 2022

02.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową odcinka ul. Żeglarskiej w Lublinie”.

Nadzór Ekspertów SAFEGE obejmie roboty we wszystkich branżach objętych zakresem inwestycji, a w szczególności mostowej, drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa), elektroenergetycznej (oświetlenie), teletechnicznej (sieci infrastruktury teletechnicznej, kanał technologiczny), rozbiórki obiektów, zieleni i geotechnicznej

Czynności, jakie będziemy wykonywać w ramach świadczonej usługi to m.in.:

 • prowadzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji wymaganej prawem oraz na warunkach określonych w umowie
 • przygotowanie dokumentacji do rozliczeń rzeczowych i finansowych z Wykonawcą Robót
 • organizowanie Rad Budowy i Narad Technicznych
 • prowadzenie badań kontrolnych w niezależnym laboratorium
 • rozliczenie rzeczowe i finansowe zrealizowanej inwestycji
 • nadzór nad sporządzeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.

Zakres prac, które będziemy nadzorować obejmuje m.in.:

 • rozbiórkę istniejącego mostu,
 • budowę nowego mostu drogowego wraz z elementami przyobiektowymi
 • rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2259L klasy Z - ul. Żeglarskiej
 • rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2376L klasy Z - ul. Nałkowskich
 • przebudowę skrzyżowania w obrębie inwestycji
 • budowę i przebudowę zjazdów do posesji przyległych
 • likwidację istniejącej pętli autobusowej
 • budowę i przebudowę chodników
 • budowę i przebudowę ścieżek rowerowych
 • budowę zatoki autobusowej
 • wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji dróg i nawierzchni utwardzonych
 • wykonanie rozbiórki istniejących ogrodzeń posesji kolidujących z inwestycją
 • wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujących z układem drogowym: wodociągowej
 • kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, itp.
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rzeki Bystrzycy
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego
 • budowę kanału technologicznego
 • niwelację i plantowanie terenu
 • wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w ramach gospodarki istniejącym drzewostanem oraz nowych nasadzeń i założenie trawników
 • wykonanie umocnienia odcinka dna i skarp rzeki
 • budowę korytkowego ścieku skarpowego
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
 • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia zarządzającego ruchem oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym nastąpi za pomocą przyczółków żelbetowych. Korekcie ulegnie przebieg ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem, a koryto rzeki będzie uregulowane. Przebudowa obejmie także odcinek ul. Żeglarskiej od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Most na Bystrzycy ma wyjątkowe znaczenie dla lubelskiego transportu zbiorowego - codziennie odbywa się na nim ok. 360 kursów autobusów komunikacji miejskiej.

Zadanie stanowi część projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.