ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na terenie gmin...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na terenie gmin Siewierz, Myszków, Żarki oraz Janów / 2023 - 2027

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na terenie gmin Siewierz, Myszków, Żarki oraz Janów / 2023 - 2027

18.08.2023 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej składającej się ze wskazanych w Tabeli Prac Projektowych opracowań dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na terenie gmin Siewierz, Myszków, Żarki oraz Janów – dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim".

Ponieważ ten odcinek drogi ma długość aż ok. 26 km, do celów projektowych zostanie on podzielony na na 3-5 odcinków i dla każdego z nich będzie trzeba uzyskać odrębną decyzję administracyjną.

Prace zostały podzielone na etapy:

  • Etap I – przekazanie opracowań projektowych (część ruchowa, projekt badań geologicznych, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska, dokumentacja hydrogeologiczna, projekt wstępny)
  • Etap II – wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID
  • Etap III – odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego.

Stan techniczny drogi zamawiający ocenia jako krytyczny. W ramach projektu szerokość jezdni zostanie ujednolicona na całym odcinku. Zaplanowano przebudowę nawierzchni i przystosowanie jej do nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony oraz wzmocnienie podłoża gruntowego.

Projektanci z naszego Biura Projektów i Konsultingu pochylą się także nad korektą geometrii skrzyżowań i ich rozbudową, przebudową chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych. W planach jest także zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu, przebudowa przepustów oraz mostów, których na trasie jest 17. Standardowo w zakresie znajdzie się budowa odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, kanałów technologicznych.

W efekcie nie tylko poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale również wzrośnie komfort użytkowników drogi.