ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 - Lublin / 2022 - 2031

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 - Lublin / 2022 - 2031

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 / 2022 - 2031

14.06.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 820”.

Realizacja umowy została podzielona na dwa etapy:

1. Etap I – nadzór nad realizacją robót budowlanych, w tym:

  • zarządzanie inwestycją
  • przygotowanie dokumentacji do rozliczeń rzeczowo-finansowych
  • weryfikacja, analiza i ocena wielobranżowej dokumentacji budowlanej (projektów budowlanych, projektów wykonawczych, projektów zamiennych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót)

2. Etap II – nadzór nad inwestycją w okresie rękojmi i gwarancji

  • kompleksowe przeglądy Inwestycji nie rzadziej niż dwa razy w roku
  • sporządzanie Raportów i Protokołów z przeglądów i doręczanie ich Kierownikowi Projektu
  • w przypadku stwierdzenia wad – opiniowanie i zatwierdzanie planów naprawczych, a także wyegzekwowanie i nadzorowanie robót naprawczych
  • protokolarne potwierdzenie usunięcia wad
  • uczestniczenie w odbiorze po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Nadzór prowadzony będzie w branżach drogowej, obiektów inżynierskich, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Rozbudowa drogi na odcinku ok. 10 km przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności w okresie wakacyjnym, gdy występuje wzmożony ruch turystyczny pieszy i rowerowy. Na całej długości drogi zaprojektowano ścieżki rowerowe / ciągi pieszo-rowerowe, a w miejscach występowania gęstej zabudowy przewidziano dodatkowo chodniki. Chodniki będą również w okolicy przystanków autobusowych.

Rozbudowa drogi zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Jest to już kolejny, piąty, projekt realizowany dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Cieszy nas, że poprzez współpracę z tym klientem przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego regionu.