ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 / 2021 - 2028

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 / 2021 - 2028

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 / 2021 - 2028

17.06.2021 podpisaliśmy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie umowę na nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja inżyniera przy realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda”.

Zakres robót budowlanych, które będą nadzorować Eksperci z SAFEGE obejmie:

1) branża drogowa

 • wykonanie robót rozbiórkowych elementów dróg wraz z utylizacją odpadów
 • wykonanie wkopów i nasypów
 • wykonanie nawierzchni drogi oraz zjazdów
 • wykonacie odwodnienia drogi (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki, korytka, odwonienie liniowe, zbiornik infiltracyjno-odparowujący)
 • wykonanie umocnienia skarp wraz z obsiewem mieszaniną traw
 • wykonanie elementów ulic
 • wykonanie poboczy umocnionych mieszanką kruszywa
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 • wykonanie ogrodzenia zbiornika wraz z bramą

2) branża elektro-energetyczna

 • usuniecie kolizji z urządzeniami elektro-energetycznymi
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci
 • przebudowa oświetlenia ulicznego

3) branża teletechniczna

 • usuniecie kolizji z siecią telekomunikacyjną
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci

4) branża sanitarna

 • zabezpieczenie sieci gazowych

5) zieleń

 • wycinka drzew i krzewów kolidujących.

Obowiązki specjalistów z SAFEGE obejmują nadzór inwestorski we wszystkich wymienionych branżach, a także wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych. Po okresie realizacji robót usługa obejmuje 7-letni nadzór nad obowiązkami Wykonawcy z zakresu gwarancji i rękojmi.

Droga wojewódzka nr 851 jest jedną z najkrótszych dróg wojewódzkich w Polsce. Została ona ujęta w planach remontów dróg w ramach uchwały budżetowej przyjętej przez sejmik województwa na bieżący rok.