ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie k. Mszczonowa / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie k. Mszczonowa / 2014 - 2015

Kontrakt z Gminą Mszczonów na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”.

Modernizacja miała na celu dostosowanie procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych oraz unowocześnienie rozwiązań technicznych dla eliminacji uciążliwych prac ręcznych. Istniejąca oczyszczalnia wymagała wymiany urządzeń wyposażenia technologicznego oraz budowy nowego węzła przeróbki osadu, wprowadzenia nowych urządzeń wstępnego, mechanicznego oczyszczania. Przewidziana była również modernizacja części biologicznej oczyszczalni.

Szczegółowy zakres prac części ściekowej obejmował:

  • punkt zlewni i zbiornik retencyjny fekalii,
  • zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków,
  • osadnik wstępny prostokątny,
  • reaktory biologiczne RB-l i RB-2 (adaptacja istniejących komór napowietrzania),
  • osadnik wtórny radialny OWT-3,
  • modernizacja istniejących osadników wtórnych OWT- 1 i OWT-2,
  • modernizacja istniejącej pompowni ścieków,
  • pompownia ścieków oczyszczonych (wody technologicznej),
  • zwężka pomiarowa na odpływie ścieków oczyszczonych.

W części osadowej nastąpiła modernizacja pompowni osadu wstępnego, remont grawitacyjnego zagęszczacza osadu, modernizacja istniejącej pompowni recyrkulacji osadu, zbiornika retencyjnego osadu dowożonego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, biofiltra.

W pompowni głównej ścieków nastąpiła wymiana wyposażenia technologicznego: pomp, armatury i rurociągów. W procesie oczyszczania ścieków, po modernizacji oczyszczalni zostały zamontowane najnowsze technologie informatyczne sterujące wieloma urządzeniami, dzięki którym wyeliminowana została konieczność ich ręcznej obsługi. Są to m.in. zasuwy i zawory wyposażone w siłowniki elektryczne sterowane przy pomocy lokalnych paneli sterujących.

Dodatkowo wykonano roboty remontowe i adaptacyjne, polegające na przebudowie kotłowni (wymiana kotłów), remoncie budynku technicznego wraz z budową przyłącza wodociągowego, budynku rozdzielni elektrycznej, budynku dmuchaw, a także otoczenia oczyszczalni.