ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Tolkmicku...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Tolkmicku / 2023 - 2025

SEKTOR: woda i ścieki
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Tolkmicku / 2023 - 2025

28.06.2023 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Tolkmicko na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania polegającego na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w formule zaprojektuj i wybuduj „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków. Etap I: Część mechaniczna."

Inwestycja realizowana na podstawie projektów budowlanych będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w Tolkmicku w sposób kompleksowy.

Podstawowym jej celem jest:

  • poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy i dostosowanie do wymogów prawa polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej (w tym Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych)
  • zmniejszenie zanieczyszczeń wód gruntowych poprzez likwidację eksfiltracji i infiltracji przez nieszczelną przestarzałą instalację
  • ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych oraz poprawa jakości pracy oczyszczalni poprzez zmniejszenie awaryjności systemu
  • realizacja celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym poprzez zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców, umożliwiający wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta i kraju
  • zaprojektowanie i monitorowanie stanów pracy współpracujących z oczyszczalnią przepompowni ścieków.

Ponadto po wykonaniu modernizacji w znaczący sposób obniżone zostaną koszty eksploatacji oczyszczalni i przepompowni dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań.