ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla spółdzielni mleczarskiej / 2022 - 2024

10.05.2022 podpisaliśmy kontrakt ze spółdzielnią mleczarską na kompleksowy nadzór inwestorski na inwestycji: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla spółdzielni mleczarskiej” w północnej Polsce.

Obowiązki SAFEGE obejmą w szczególności:

 • wypełnianie obowiązków właściwych dla inspektora nadzoru inwestorskiego
 • zapoznanie się z otrzymaną od Inwestora dokumentacją oraz dokonywanie wszelkich czynności w zakresie jej kompletności oraz wad lub niejasności
 • proponowanie ewentualnych zmian do projektu w porozumieniu z Inwestorem i projektantem
 • analiza, wraz z Inwestorem i projektantem, zgłaszanych przez wykonawcę robót rozwiązań zamiennych
 • wykonywanie cyklicznych kontroli placu budowy, zaplecza itp.
 • prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych i sporządzanie z nich notatek
 • bieżąca kontrola realizowanych robót, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów budynku, instalacji, urządzeń technicznych itp.
 • kontrola zgodności postępu prac z harmonogramem inwestycji
 • analiza zasadności zgłaszanych przez wykonawcę robót dodatkowych
 • przygotowywanie i wysyłanie tygodniowych raportów z pracy inwestora nadzoru
 • udział w czynnościach odbioru końcowego oraz przygotowanie związanych z tym niezbędnych dokumentów
 • nadzór nad terminowością i jakością usuwania wad i usterek
 • sprawdzenie kompletności i zgodności z wykonanymi robotami oraz odbiór dokumentacji powykonawczej.

W latach 2012 - 2013 nasza firma nadzorowała dla zakładu produkcyjnego tej spółdzielni rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej – powstała wówczas linia do produkcji biogazu (13 000 Nm2/dobę) oraz układ kogeneracyjny.

W ostatnich latach rzeczony zakład został rozbudowany o nowe linie produkcyjne, w tym instalację do produkcji mleka w proszku. Spowodowało to konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków o biologiczną część oczyszczania ścieków oraz zakresu związanego z gospodarkę osadową i produkcją biogazu. SAFEGE nadzorować będzie ten zakres prac w latach 2022-2024.