ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w elektrociepłowi Łąkowa w Grudziądzu / 2021 - 2028

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w elektrociepłowi Łąkowa w Grudziądzu / 2021 - 2028

17.09.2021 podpisaliśmy kontrakt z OPEC-INEKO Sp. z o.o. na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”.

W zakres obowiązków specjalistów z SAFEGE wchodzą m.in. następujące usługi:

 • Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego;
 • Przygotowanie dokumentów przetargowych;
 • Wspieranie Zamawiającego podczas procedury wyboru Generalnego Wykonawcy poprzez przygotowywanie odpowiedzi na złożone pytania przez Wykonawców, weryfikację złożonych ofert pod kątem możliwości realizacji Inwestycji na podstawie założeń przedstawionych w ofertach - włącznie z oceną techniczną i prawną ofert;
 • Przygotowywanie organizacyjne Inwestycji w zakresie obowiązków leżących po stronie Zamawiającego, w tym prowadzenie spotkań koordynacyjnych m.in. z Generalnym Wykonawcą oraz innych spotkań dotyczących Inwestycji;
 • Prowadzenie w imieniu Zamawiającego kontroli i nadzoru nad budową biomasowej jednostki kotłowej oraz jej uruchomieniem, uwzględniając rozruch instalacji dla każdego etapu Inwestycji odrębnie.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie następujące działania:

 • budowę nowego kotła parowego w Ciepłownia Łąkowa I (w miejsce zlikwidowanego kotła węglowego K9) oraz niezbędnych urządzeń pomocniczych wraz z ich podłączeniem do istniejących w elektrociepłowni instalacji technologicznych, elektroenergetycznych, AKPiA oraz informatycznych,
 • podłączenie kotła do wyspy turbinowej Elektrociepłowni Łąkowa,
 • przebudowę istniejącej konstrukcji budynku kotłowni Ciepłownia Łąkowa I, w celu dopasowania go do nowego kotła oraz jego urządzeń,
 • przeniesienie wszelkich istniejących instalacji, które mogą znajdować się w kolizji z nowo projektowanym kotłem,
 • remont istniejącego komina w celu dostosowania go do odprowadzania gazów spalinowych z nowego kotła oraz istniejących kotłów K7 i K8,
 • budowę i podłączenie instalacji oczyszczania spalin dla nowego kotła,
 • podłączenie kotła do istniejącego komina,
 • budowę nowej wiaty magazynowej do przechowywania biomasy wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem Ciepłowni Łąkowa I a wiatą,
 • modernizację istniejącej wymiennikowni,
 • modernizację stacji oddziałowej niskiego napięcia,
 • budowę ekranów akustycznych.
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w elektrociepłowi Łąkowa w Grudziądzu / 2021 - 2028

Nowy kocioł parowy wodnorurowy biomasowy przeznaczony będzie do produkcji pary przegrzanej o temperaturze 460oC i ciśnieniu 42 bar. Komora spalania zostanie zaprojektowana w celu zapewnienia najlepszego możliwego spalania, co pozwoli osiągnąć emisję tlenków azotu poniżej dopuszczalnych norm, tj. 300 mg/m3.

Wykorzystywanie luźnej słomy pochodzącej z uprawy zbóż jest rozwiązaniem popularnym w wielu krajach, np. w Niemczech i Skandynawii. Słoma będąca odpadem w produkcji rolnej, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE). W wyniku realizacji Inwestycji Grudziądz stanie się jednym z pierwszych miast w Polsce, które będzie mogło pochwalić się znaczącym udziałem ekologicznego ciepła i radykalnie zmniejszyć ilość spalanego paliwa kopalnego, jakim jest węgiel kamienny.