ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami...

INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka / 2012 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka / 2012 - 2014

Kontrakt z Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w inwestycji pod nazwą: „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka”. Przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gromadka i Borówki o łącznej długości 28 387,7 mb.
Zakres zamówienia objął wykonanie sieci kanalizacji tłoczno - grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Gromadka i Borówki z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Gromadce oraz 5 nowych przepompowni ścieków i modernizację istniejących 5 przepompowni ścieków, a także wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gromadka i Borówki z włączeniem do sieci wodociągowej w Gromadce oraz robót odtworzeniowych nawierzchni dróg, placów i pozostałych terenów, przez które przechodziły budowane sieci i przyłącza i wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego zasilania przepompowni ścieków.