ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie...

INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim / 2020 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim / 2020 - 2021

15.04.2020 SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce podpisała kontrakt z Miastem Gorzów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji przebudowy drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”.

Przebudowane zostanę obie wspomniane ulice - na odcinku od ulicy Pocztowej do Roosvelta, deptak, skrzyżowania i obiekt mostowy. Torowisko tramwajowe na odcinku od ulicy Roosvelta do Borowskiego zostanie poprowadzone środkiem jezdni, a przy skrzyżowaniu powstaną dodatkowe pasy ruchu do skrętu. Od ulicy Borowskiego do Wybickiego powstanie miejski deptak i pojawią się nowe drzewa. Wzdłuż trasy staną nowe słupy trakcyjno - oświetleniowe.

Obowiązki specjalistów SAFEGE obejmą - oprócz weryfikacji dokumentacji projektowej - nadzór nad wszelkimi pracami budowlanymi. Te zaś obejmują m.in.:

- przebudowę ulicy, deptaka i torowiska

- odwodnienie torowiska

- przebudowę zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych oraz z skrzyżowań wraz z korektą geometrii

- przebudowę trakcji tramwajowej, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego

- usunięcie kolizji wszelkich mediów

- wdrożenie czasowej i docelowej organizacji ruchu

- przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego

- zabezpieczenie sieci ciepłowniczej

- przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowych

- remont kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 6.1.Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.