ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni...

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przy ul. Mieszka I 21 / 2021 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przy ul. Mieszka I 21 / 2021 - 2024

25.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Cedynia – Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na realizację zadania „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni” przy ul. Mieszka I 21.

Usługi naszych specjalistów obejmą zarządzanie, koordynację, kontrolę oraz nadzór nad całościową realizacją procesu inwestycyjnego. Będą one świadczone od przygotowania i w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz w okresie wykonywania robót budowlanych, po ich zakończeniu, a także w okresie rozliczenia projektu.

SAFEGE pomoże w szczególności poprzez:

 • wykonanie audytu zgromadzonej dokumentacji;
 • określenie rodzaju czynności, których wykonywanie w ramach robót budowlanych będzie związane z koniecznością zatrudnienia na umowę o pracę;
 • skonsultowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane pod względem merytorycznym;
 • określenie klauzul waloryzacyjnych wynagrodzenia umownego, w umowie o roboty budowlane i sposobu ich wprowadzani;
 • określenie przewidywanych zmian umowy o roboty budowlane;
 • wsparcie zamawiającego przy odpowiadaniu na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod względem merytorycznym;
 • zarządzanie, kontrolę nad realizacją robót budowlanych, monitoring, odbiór wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i terminowym;
 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • udział w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, nadzorowanie robót związanych z usunięciem usterek lub wad w ramach zawartego Kontraktu i egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych usunięcia ich w wyznaczonym terminie;
 • prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń;
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy;
 • sprawdzanie umów zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcami;
 • sprawdzanie rozliczeń wykonawcy z podwykonawcami;
 • nadzór nad terminowością realizacji prac, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę robót wszystkich dokumentów koniecznych do odbioru i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy;
 • prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją Projektu;
 • spotkania, narady i konsultacje oraz wsparcie Zamawiającego w związku z realizacją zadania;
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
 • sprawowanie kontroli nad rozliczeniami finansowymi pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz sprawdzanie rozliczeń pod względem zgodności z rzeczywistości przeprowadzonymi pracami;
 • zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu, z określeniem ich przyczyn;
 • wykonywanie weryfikacji kosztorysów ofertowych w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających;
 • udział w pracach komisji odbiorowej.
 • reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi;
 • wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca;
 • sprawdzanie faktur częściowych przedkładanych przez Wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty;
 • przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych oraz odszkodowań obciążających Wykonawcę robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych;
 • rozliczenie końcowe inwestycji.

Dla naszych klientów zrealizowaliśmy dotychczas już wiele projektów « termomodernizacyjnych » – m.in. dla czterech szkół w Poznaniu i dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Eksperci z SAFEGE pomagają w poprawie wydajności systemów ogrzewania budynków poprzez zwiększenie ich efektywności termoizolacyjnej - ochrona środowiska jest bowiem jednym z priorytetów, jakimi kierujemy się w naszych działaniach.

W ramach tego zadania wykonane zostaną w szczególności:

 • Ocieplenie ścian od zewnątrz
 • Ocieplenie dachu skośnego
 • Ocieplenie dachu płaskiego
 • Wymiana starej stolarki zewnętrznej wraz modernizacją systemu wentylacji

Planuje się również wykonanie następujących prac towarzyszących termomodernizacji:

 • Izolacje pionowe przeciwwilgociowe budynku wraz z ociepleniem ścian zagłębionych w gruncie
 • Wymiana starego pokrycia dachu, które jest w złym stanie technicznym
 • W ramach modernizacji systemu wentylacji udrożnienie niedrożnych przewodów wentylacyjnych, wraz z naprawą uszkodzeń kominów ponad dachem, budowa kompleksowego systemu wentylacji hybrydowej
 • Wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe
 • Likwidacja lukarn dachowych
 • Wymiana istniejących obróbek blacharskich z zastosowaniem blachy stalowej ocynkowanej
 • Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej
 • Zamurowania wskazanych w projekcie okien
 • Likwidacja wskazanych w projekcie studzienek piwnicznych
 • Remont schodów i podestów wejściowych przy budynku F
 • Remont dachu krytego papą nad wiatrołapem budynku C
 • Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej w miejscu istniejących i wewnętrznych parapetów
 • Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu docieplenia i malowania elewacji elementów monitoringu, kamer, tablic, godła, elementów systemu alarmowego, uchwytów na flagi oraz wszelkich innych elementów zamocowanych na elewacji
 • Montaż nowego oświetlenia elewacji
 • Wykonanie w korytarzach i klatkach schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonym natężeniu
 • Budynki zostaną wyposażone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wg branży elektrycznej
 • Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym i zaprojektowanie kotłowni gazowej wraz z pompami ciepła oraz przyłączem gazowym i instalacją zbiorników na gaz LPG. Przebudowa będzie polegać na:

          - zmianie lokalizacji pomieszczenia kotłowni - przeniesieniu jej do wydzielonego pomieszczenia
          - dostosowaniu projektowanego pomieszczenia do warunków, jakie powinno spełniać pomieszczenie kotłowni gazowej
          - wymianie wszystkich urządzeń technologicznych by dostosować ją do aktualnego zapotrzebowania ciepła.

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.