ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” / 2013 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” / 2013 - 2016

Kontrakt z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.

Zakres robót inwestycyjnych podzielony został na dwa zadania:

  • Zadanie A: Przedmiotem zamówienia było wykonanie 2 etapu zadania zatytułowanego „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i deszczową w centrum Płocka”, który umożliwił włączenie istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kolegialnej i Kwiatka (odwodniających znaczną cześć Starego Miasta). Wykonano w tym samym czasie „Oczyszczalnię wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy” 1 etap zadania jw., w ramach odrębnego zamówienia i umowy; w połączeniu z powyższym zakresem kanalizacji deszczowej stanowi on zakończenie systemu odbioru i oczyszczania ścieków deszczowych dla Zlewni A miasta Płocka.
  • Zadanie B: Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej. Zadanie polegało na renowacji (metodą bezwykopową i tradycyjną) dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych DN 500 o łącznej długości ok. 2,6 km. Rurociągi tłoczą ścieki pomiędzy dwoma obiektami podlegającymi modernizacji w ramach Etapu I tj. z głównej przepompowni ścieków w Płocku przy ul. Jasnej (obsługuje 90% terenu aglomeracji) do oczyszczalni ścieków w Maszewie.