ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie, Etap I / 2014 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie, Etap I / 2014 - 2016

Kontrakt z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R6 i R7 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie, Etap I”.

  • Kontrakt R6 - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”. Przedmiotem tego kontraktu jest zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej. W ramach kontraktu należy zaprojektować i wykonać roboty w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji różnych obiektów.
  • Kontrakt R7 - „Dostosowanie obiektów i systemu monitoringu Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”. W ramach kontraktu należy zaprojektować i wykonać prace mające na celu dostosowanie istniejącego obiektu hydroforni Parkowa do funkcji centralnego punktu zarządzania siecią wodociągową (na działkach nr 1075/3 i 1075/1) polegające na przebudowie istniejącego budynku hydroforni wraz ze zmianą jego użytkowania na funkcję socjalno-biurową i magazynowo-techniczną oraz zamianę inst. układu hydroforowego na kompaktowy zestaw hydroforowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres obejmuje także adaptację pomieszczenia dla centralnej dyspozytorni systemu monitoringu dostosowanej do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie.