ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II / 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II / 2015

Kontrakt z Miastem i Gminą Krotoszyn na realizację zadania pn.: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II".

Celem projektu jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polegających na zarządzaniu, koordynacji, kontroli i nadzorze nad realizacją kontraktu.

W ramach powyższego zadania zrealizowana zostanie modernizacja:

  • sieci wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami,
  • kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz z przykanalikami do granicy posesji z przełączeniem,
  • kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z przykanalikami.

Przedsięwzięciem objęte zostaną drogi powiatowe – ul. Wiśniowa, Raszkowska, i Stawna w Krotoszynie.