ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części Miasta Głogów / 2012 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części Miasta Głogów / 2012 - 2014

Kontrakt z Gminą Miejską Głogów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla Przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części Miasta Głogów”.

Projekt składał się z dwóch zadań:

1. Zadanie I: Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”. W ramach tego zadania wykonano następujące elementy:

 • Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych o połączeniach kielichowych o średnicy 0,20m – L=11.193,4 mb
 • Sięgacze kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o połączeniach kielichowych
 • o średnicy 0,15m L=3208,80 mb
 • Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o połączeniach zgrzewanych o średnicy Dz160mm L=4579,30 mb
 • Tłocznie wraz z pompami, wyposażeniem oraz szafką sterowniczą i żelbetową obudową dostosowaną do danego typu tłoczni, zostaną dostarczone przez producenta. – 6szt.
 • Przyłącza energetyczne NN 0,4kV o łącznej długości L= 668 mb, zabudową w szafki złączno – pomiarowe, oświetlenie terenu przepompowni, ochrona przeciwporażeniowa, uziom roboczy oraz ochronny
 • Wzmocnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej Dn 250 KAM w ul. Grodzkiej metodą renowacji metodą bezwykopową – burstlining kalibracyjny L=130 m., wraz
 • z remontem istniejących studni kanalizacyjnych Dn 1200

2. Zadanie II pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów – kanalizacja deszczowa”. W ramach tego zadania wykonano następujące elementy:

 • Kanalizacja deszczowa z rur PCW o średnicach 0,25-0.40m oraz z rur żelbetowych
 • o średnicach 0,50-0,80m o połączeniach kielichowych – L=10.318,80 mb
 • Podejścia do wpustów ulicznych z rur PCW o średnicy 0,20m
 • L=269,3 mb
 • Montaż separatorów oraz osadników wraz z wylotami do rzeki Rudna –
 • 6 kompletów