ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie robót...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 615,91 km na terenie obszaru lubuskiego / 2021 - 2023

SEKTORY: , infrastruktura
INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 615,91 km na terenie obszaru lubuskiego / 2021 - 2023

22.04.2021 podpisaliśmy kontrakt z Orange Polska S.A. w Warszawie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji umowy o zaprojektowanie, dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 615,91 km, której przedmiotem jest kompleksowe zaprojektowane i wykonanie pasywnych sieci optycznych PON w architekturze FTTH wraz z zakupem, dostawą i instalacją urządzeń pasywnych oraz współuczestnictwo w działaniach infromacyjno-komunikacyjnych na terenie obszaru lubuskiego.

Obowiązki specjalistów SAFEGE obejmą m.in.:

 • nadzór nad realizacją kontraktu zgodnie z jego harmonogramem, zakresem rzeczowym i finansowym oraz Umową o dofinansowanie;
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie ze stosownymi paragrafami Prawa budowlanego, Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wiedzą techniczną;
 • koordynacja wszelkiego rodzaju wyjaśnień koniecznych w procesie realizacji kontraktu;
 • podejmowanie decyzji o ewentualnym wstrzymaniu robót;
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń oraz przywożonych i wbudowywanych wyrobów budowlanych;
 • uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów, sprawdzeń i testów wykonywanych w związku z realizacją kontraktu;
 • wsparcie Zamawiającego w weryfikacji i kontroli rozliczeń finansowych z Wykonawcą kontraktu;
 • współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie realizacji kontraktu;
 • bieżąca aktualizacja informacji wymaganych w zakresie raportowania;
 • udział we wszelkiego rodzaju  komisjach powoływanych w związku z realizacją kontraktu;
 • sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

Orange Polska - wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce, działający we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Posiada największą infrastrukturę telekomunikacyjną w kraju. Oferuje klientom usługi w najnowocześniejszych technologiach, w tym usługi konwergentne, łączące telefonię stacjonarną i mobilną, internet domowy i mobilny oraz telewizję. Inwestuje w superszybki światłowodowy internet oraz mobilny internet 4G/LTE. Orange Polska uruchomił sieć #hello5G, która jest pierwszym etapem budowy komercyjnych usług nowej generacji. Więcej informacji: www.orange.pl.