ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12 / 2021 - 2028

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12 / 2021 - 2028

18.06.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12”.

Usługi świadczone przez specjalistów z SAFEGE będą obejmowały m.in.:

 • pełnienie nadzoru nad projektowaniem oraz weryfikację dokumentacji projektowej
 • zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę realizacji robót
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE
 • świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usunięcia ewentualnych wad / usterek
 • wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu
 • sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie zadań dodatkowych
 • stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonywaniem prac przez poszczególnych Wykonawców, ich dokumentów oraz współpracę z zespołami konsultanta sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi.

Zaś w sam zakres zadania wchodzi m.in.:

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych
 • roboty przygotowawcze
 • roboty drogowe:

          - budowa odcinka obwodnicy o długości 17,3 km
          - budowa dwóch węzłów drogowych oraz skrzyżowań
          - wzmocnienie podłoża gruntowego
          - przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną inwestycją
          - budowa systemu odwodnienia drogowego
          - budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych
          - budowa dróg dojazdowych obsługujących sąsiadujące z obwodnicą działki
          - wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • budowa obiektów inżynierskich
 • budowa przepustów drogowych
 • przebudowa cieków wodnych i istniejących urządzeń melioracyjnych
 • wykonanie wszelkich innych robót związanych z realizacją inwestycji
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o przekroju 1x2 oraz odcinkowo 2+1, o długości 17 km.

Budowa obwodnicy jest inwestycją o znaczeniu regionalnym. Znajduje się ona na liście zadań do realizacji w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich spowoduje podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz znaczne zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. Mniejsze zatłoczenie ulic, a co za tym idzie mniejsza emisja spalin oraz zmniejszenie hałasu to również ważne aspekty z zakresu ochrony środowiska. Obwodnica miasta Gostyń przyczyni się też do zwiększenia przepustowości sieci dróg krajowych.