ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa składowiska odpadów innych niż...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ropuchy, gmina Pelplin / 2022

SEKTOR: odpady
INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ropuchy, gmina Pelplin / 2022

20.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ropuchy, gmina Pelplin”.

Zakres czynności naszych ekspertów i nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:

  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego
  • dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i formalno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie
  • wykonanie robót budowlanych wszystkich branż wynikających z opracowanej dokumentacji
  • wykonanie robót instalacyjnych i montażowych
  • oddanie obiektów do użytkowania i uzyskanie wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa
  • przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia
  • roboty odtworzeniowe obejmujące uporządkowanie terenu, odtworzenie dróg, placów chodników i innych terenów