ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017

16.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I”.

Projekt ten przewidywał zamknięty obieg odpadów w trójkącie:

  • sortowanie
  • pozyskanie i użycie paliwa RDF
  • składowanie.

Zapewni to kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Główna idea projektu to minimum składowania i maksymalny odzysk surowców, w tym pozyskanie energii cieplnej
i elektrycznej.

W ramach tego projektu nasi specjaliści nadzorowali dziewięć kontraktów, w tym:

  • PSZOK - Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ZUO w Krośnie (przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie). PSZOK oprócz tego, że ma służyć do selektywnej  zbiórki odpadów, ma pełnić również rolę edukacyjną dla mieszkańców Krosna, stąd wykonano również tzw. ścieżkę edukacyjną.
  • Kompostownia - Modernizację i rozbudowę części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie w kierunku zwiększenia efektywności odzysku materiałowego odpadów komunalnych. Projektowana moc przerobowa zmodernizowanej linii sortowniczej będzie dostosowana do bieżących potrzeb i będzie wynosiła min. 40.000 Mg /rok zmieszanych odpadów komunalnych (w trybie pracy na 2 zmiany) oraz sortowanie odpadów ze zbiórki selektywnej z wydajnością ok. 5.000 Mg / rok w ramach czasu pracy nieprzeznaczonego na sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych lub w dodatkowym czasie pracy (np. w soboty).

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania inwestycyjne oraz funkcjonowania zakładów unieszkodliwiania odpadów, kierując się zasadą efektywności wydatkowania środków publicznych
zaprojektowano modernizację linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie z uwzględnieniem trzech następujących etapów (opcji) inwestycyjnych:
• Etap I (podstawowy) – z zastosowaniem dwóch separatorów optycznych: do sortowania mieszaniny tworzyw sztucznych oraz do sortowania papieru,
• Etap II (pośredni) – z zastosowaniem czterech separatorów optycznych: do sortowania mieszaniny tworzyw sztucznych i do sortowania papieru oraz dwóch dodatkowych separatorów optycznych do sortowania tworzyw twardych 3D,
• Etap III (docelowy) – z zastosowaniem sześciu separatorów optycznych: do sortowania mieszaniny tworzyw sztucznych i do sortowania papieru, dwóch dodatkowych separatorów optycznych do sortowania tworzyw twardych 3D, a ponadto dodatkowego separatora optycznych tworzyw sztucznych/frakcji wysokokalorycznej oraz separatora optycznego folii PE.

Projekt ten był realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE Polska - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - sortownia odpadów w Krośnie SAFEGE Polska - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - sortownia odpadów w Krośnie SAFEGE Polska - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - sortownia odpadów w Krośnie SAFEGE Polska - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - sortownia odpadów w Krośnie INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017 SAFEGE Polska - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - sortownia odpadów w Krośnie