ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017 - 2021

SEKTORY: odpady, budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017 - 2021

16.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I”.

Projekt ten przewiduje zamknięty obieg odpadów w trójkącie - sortowanie, pozyskanie, użycie paliwa RDF i składowanie - który zapewnia kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Jego główną idea to minimum składowania i maksymalny odzysk surowców, w tym pozyskanie energii cieplnej i elektrycznej.

W skład projektu wchodzą następujące kontrakty:

 • Kontrakt 01 – modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie: wymiana wyposażenia technologicznego wewnątrz istniejącej hali, w celu zwiększenia automatyzacji prowadzonych procesów i zwiększenia efektywności sortowania (w szczególności wydzielania odpadów celem recyklingu, oraz wydzielania komponentów paliw alternatywnych z odpadów palnych nie nadających się do recyklingu) wraz z wykonaniem niezbędnego zakresu towarzyszących prac budowlanych, w tym w szczególności:

          - demontaż większości wyposażenia dotychczasowego;

          - nadbudowa o jeden poziom zaplecza sanitarnego dla pracowników (powielenie poziomu „0");

          - remont placów manewrowych wokół hali sortowni.

 • Kontrakt 02 – modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie: realizacja nowej infrastruktury biologicznego przetwarzania (na dotychczas niezagospodarowanym terenie w sąsiedztwie istniejących obiektów ZUO) w celu prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych. Planuje się prowadzenie procesów w modułach (bioreaktorach/boksach) wykorzystujących technologię membranową (wymuszony nawiew powietrza do bioreaktorów, usuwanie powietrza przez półprzepuszczalne membrany przykrywające boksy z zatrzymywaniem zanieczyszczeń na membranach).

       W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności:

 1. bioreaktorów, z przykryciami membranowymi, umożliwiających zamknięcie całego procesu biologicznej stabilizacji (prowadzenie obu stopni biologicznej stabilizacji tlenowej w zamykanych bioreaktorach membranowych);
 2. dróg i placów technologicznych i komunikacyjnych;
 3. zadaszenia przestrzeni prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania odpadów (w tym bioreaktorów) dodatkową konstrukcją wiatową (przy czym w przypadku zastosowania technologii membranowej „z otwieranym dachem", w której membrana osadzana jest na konstrukcji stanowiącej szczelny otwierany/zamykany dach z odprowadzeniem wód opadowych, dopuszcza się rezygnację z dodatkowego zadaszenia wiatą).
 4. zasobni tymczasowej na magazynowanie odpadów przed procesem;
 5. systemu  wagowego  umożliwiającego  automatyczne  ważenie  wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów;
 6. brodzika / myjni kół i podwozi pojazdów;
 7. zaplecza administracyjno-socjalnego dla załogi;
 8. oświetlenia
 9. ogrodzenia;
 10. urządzenia zieleni;
 11. niezbędnych przyłączy.
 • Kontrakt 03 – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w ZOU w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej: nowy obiekt planowany na dotychczas niezagospodarowanym terenie w sąsiedztwie istniejących obiektów ZUO (w sąsiedztwie nowej infrastruktury części biologicznej). PSZOK planowany jest jako nowoczesny obiekt z wykorzystaniem m.in. rampy najazdowej poprawiającej ergonomię pozbywania się odpadów, przewiduje się tu także: ścieżkę edukacyjną, punkt napraw / przygotowania do ponownego użycia, punkt przyjmowania rzeczy używanych / „kącik rzeczy używanych".
 • Kontrakt 05b – dostawa rozdrabniacza odpadów wielkogabarytowych.
 • Kontrakt 05c – dostawa rozdrabniacza odpadów zielonych.
 • Kontrakt 05d – dostawa ładowarki kołowej teleskopowej na cele obsługi części mechanicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w ZUE w Krośnie.
 • Kontrakt 5e – dostawa ładowarki kołowej czołowej na cele obsługi części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie.
 • Kontrakt 05f – dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec.
 • Kontrakt 05g – dostawa wózka widłowego.

Projekt ten został zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego i umieszczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w grupie kluczowych projektów realizowanych w programach krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).