ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach...

POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013

POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013

Kontrakt z Gminą Busko Zdrój, działającą na rzecz Gmin: Wiślica, Gnojno, Pińczów, Tuczępy, Nowy Korczyn, Stopnica, Kije, Solec – Zdrój i Pacanów na pełnienie roli podmiotu wspierającego zarządzanie realizacją Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” w oparciu o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura”, obszaru tematycznego „Odbudowa, emont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Celu 2 „Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji”, zmierzającego do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Do zadań SAFEGE należało:

- Bieżące zarządzanie projektem,
- Opracowanie dokumentów formalnych dla postępowań wraz z udziałem w postępowaniu przetargowym zgodnie z Pzp (w tym ogłoszenie o zamówieniu; SIWZ wraz z załącznikami, w tym programem funkcjonalno-użytkowym; oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia; wzory umów z wykonawcami) dla następujących kontraktów:

  • Kontrakt Nr 1 - Instalacja kolektorów słonecznych,
  • Kontrakt Nr 2 - Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb oświetlenia parku zdrojowego w Busku-Zdroju,
  • Kontrakt Nr 3 - Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży,
  • Kontrakt Nr 4 - Działania promocyjne.

- Wykonywanie usług administracyjno - rozliczeniowych (w języku angielskim i polskim),
- Usługi w zakresie nadzoru nad realizacją zadań określonych w 4-ech Kontraktach,
- Monitoring efektów ekologicznych,
- Zorganizowanie zaplecza własnego na okres kontraktu.

Zobacz zdjęcia
Solary - powiat buski i pińczowski Solary - powiat buski i pińczowski Solary - powiat buski i pińczowski Solary - powiat buski i pińczowski Solary - powiat buski i pińczowski Solary - powiat buski i pińczowski Solary - powiat buski i pińczowski