ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice –...

POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II / 2009

POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II / 2009

Kontrakt z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. na „Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”.

Zamówienie miało na celu opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Środowiska dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem przedsięwzięcia było zaś uporządkowanie gospodarki ściekowej do wymagań przepisów Dyrektyw Komisji Europejskiej oraz przepisów krajowych na obszarze całego miasta Katowice w pięciu zlewniach wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Panewniki w Rudzie Śląskiej (o projektowanej przepustowości 38 000 m3/d) oraz oczyszczalni Podlesie usytuowanej w Katowicach (o projektowanej przepustowości 11 500 m3/d).

W ramach tego projektu wykonane zostały następujące następujące zadania:

  • Uzgodnienie zakresu rzeczowego projektu
  • Sporządzenie Studium Wykonalności
  • Przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności
  • Sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Sprawdzenie oraz uaktualnienie dokumentów przetargowych
  • Organizacja warsztatów i szkoleń.