ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz...

PROJEKTOWANIE: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego / 2014 - 2015

PROJEKTOWANIE: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego / 2014 - 2015

Kontrakt z Miastem Mława na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego, umożliwiającymi włączenie się mieszkańcom. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie 8 odrębnych dokumentacji projektowych na obszary Aglomeracji Mlawa, które obecnie nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej.

Zakres zamówienia objął:

 • Opracowanie dla każdego obszaru oddzielnie: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz pozyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie której będzie możliwe przystąpienie do wykonania robót budowlanych;
 • Pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych;
 • Opracowanie projektów specjalistycznych związanych ze specyfiką zamierzenia budowlanego w tym projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wystąpieniem i uzyskaniem uzgodnień dla każdego obszaru;
 • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla każdego obszaru;
 • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o decyzję środowiskową dla każdego obszaru;
 • Przeprowadzenie niezbędnej procedury oceny oddziaływania na środowisko naturalne; (do dnia 13.02.2015r.). Procedura musi być zgodna z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z POIiŚ;
 • Wystąpienie do zarządców dróg o ustalenie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej;
 • Wystąpienie do gestora sieci w celu uzyskania warunków o przyłączenie zasilenia przepompowni oraz wykonanie dokumentacji wymaganej do jej zasilenia oraz zagospodarowania terenu;
 • Przygotowanie cyfrowego zapisu PDF dokumentacji projektowej (projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie, organizacja ruchu, projekty branżowe) opisującej przedmiot zamówienia, (przedmiary robót również w wersji edytowalnej ATH);
 •  Przygotowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów ZZK;
 •  Studium wykonalności dla całego zadania sporządzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla zadań z POIiŚ – w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (w tym w wersji edytowalnej);
 •  Opracowanie projektów branżowych (np. elektrycznych, budowlanych) wymaganych
 • do właściwego wykonania przepompowni wraz z przedmiarami, ślepymi kosztorysami
 • i kosztorysami inwestorskimi;
 •  Uzyskanie pozwolenia na budowę.