ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76 /...

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76 / 2021 - 2025

PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76 / 2021 - 2025

18.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76”.

W ramach tego zadania nasi specjaliści z Biura Projektowego SAFEGE Polska wykonają Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz dokumentację przetargową, która umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Projektuj i Buduj” - jak również zapewnią aktywny udział w tym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Orientacyjna długość odcinka to 9,5 km.

Zamówienie podzielone są na następujące etapy:

ETAP I obejmuje m.in. wykonanie następujących opracowań:

 • Materiały na spotkania informacyjne ze społeczeństwem
 • Studium geologiczno-inżynierskie
 • Opinia geotechniczna
 • Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych
 • Dokumentacja hydrogeologiczna
 • Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • Analiza i prognoza ruchu
 • Założenia organizacji ruchu
 • Materiały do oceny BRD i materiały do Audytu BRD
 • Opracowania ekonomiczno-finansowe
 • STEŚ-R na posiedzenie ZOPI
 • STEŚ-R na posiedzenie KOPI
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z wnioskiem).

ETAP II obejmuje m.in. wykonanie następujących opracowań:

 • Mapa do celów projektowych
 • Projekt robót geologicznych
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • Materiały do Audytu BRD
 • STEŚ-R (etap II) na posiedzenie ZOPI
 • STEŚ-R (etap II) na posiedzenie KOPI
 • Dokumentacja z przeprowadzonych badań wstępnych zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

ETAP III obejmuje m.in. opracowanie dokumentów przetargowych:

 • Dokumentacja z przeprowadzonych badań szczegółowych zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy
 • Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Specyfikacja techniczna na prace projektowe.

ETAP IV - dokumentacja z tego etapu będzie zawierała m.in.:

 • Zestawienie pytań i odpowiedzi
 • Szczegółowe wyjaśnienia i analizy w sytuacji np. zaistniałych protestów i odwołań w trakcie procedury przetargowej
 • Opracowania zamienne, o ile zaistnieje konieczność ich opracowania w wyniku zadawanych pytań w trakcie procedury przetargowej
 • Poprawki i uzupełnienia w Dokumentacji Projektowej.

Obwodnica Łukowa to zadanie z Programu budowy 100 obwodnic – jego główne założenia to m.in. poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, poprawa przepustowości sieci drogowej oraz mniejszy hałas i czystsze powietrze. Wybudowane drogi będą trasami o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Obwodnica Łukowa powstanie w nowym śladzie; będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną m.in. skrzyżowania z drogami poprzecznymi i dojazdowymi, bezpieczne przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dojazdowe zapewniające dostęp do obwodnicy, obiekty inżynierskie i ochrony środowiska. Opracowanie STEŚ-R posłuży m.in. do wstępnego ustalenia wariantów przebiegu trasy, zakresu rzeczowego inwestycji oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi ostateczny przebieg nowej drogi. Realizacja obwodnicy Łukowa planowana jest w latach 2026-2028.