ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla...

PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla Budowy Budynku Spedycji ABB - Łódź / 2014 - 2015

PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla Budowy Budynku Spedycji ABB - Łódź / 2014 - 2015

Kontrakt z firmą ABB Sp. z o. o. Oddział Łódź na „Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny budowlany, wykonawczy, przetargowy) oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pod nazwą BUDYNEK SPEDYCJI”.

Zakres prac SAFEGE objął:

1. opracowanie koncepcji wstępnej oraz szczegółowych wytycznych projektowych;
2. prace wstępne przedprojektowe w tym m.in.:

 • mapa do celów projektowych
 • mapa ewidencji gruntów
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wypis z ewidencji gruntów
 • ekspertyza budowlana/inwentaryzacja części obiektu istniejącego
 • przylegająca do projektowanej rozbudowy/nadbudowy

3. wykonanie projektu budowlanego, w tym;

 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekty architektoniczno-budowlane branżowe
PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla Budowy Budynku Spedycji ABB - Łódź / 2014 - 2015

4. architektura i konstrukcja obiektu (wraz z posadowieniem obiektu);
5. projekt branży elektrycznej (instalacje wewn. do celów oświetlenia pomieszczeń i niezbędne zasilanie odbiorników, wytyczne do systemu SSP);
6. projekt branży sanitarnej (instalacja wodna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ogrzewanie pomieszczeń, wentylacja),
7. projekt branży drogowej - plac manewrowy i ewentualne nowe drogi wewn.;
8. niezbędne opinie uzgodnienia na etapie PB w tym: m.in.

 • opinia i uzgodnienie p.poż.
 • uzgodnienie z rzeczoznawca ds. bhp
 • uzgodnienie z rzeczoznawca ds. sanit.-hign.

9. przygotowanie wniosku i pozyskanie pozwolenia na budowę/rozbudowę zakładu/magazynu;
10. przygotowanie dokumentacji przetargowej bez części technologicznej (część opisowa i rysunkowa + przedmiary robót, kosztorys ofertowy oraz kosztorys inwestorski z podziałem na branże);
11. opracowanie projektu wykonawczego;
12. świadczenie nadzorów autorskich.