ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu...

PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka, tzw. mała obwodnica Makowa Maz. / 2021 - 2023

PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka, tzw. mała obwodnica Makowa Maz. / 2021 - 2023

29.06.2021 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Maków Mazowiecki na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”.

Dokumentacja projektowa będzie przewidywać budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 wraz z niezbędną infrastrukturą, jak również rozbiórkę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą.

Długość obwodnicy to ok 1,5 km drogi o klasie G.

Do obowiązków specjalistów z SAFEGE będzie należało m.in.:

 • przeprowadzenie inwentaryzacji i ocena stanu istniejącego w zakresie:

          - urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych
          - istniejących zjazdów i dojść do działek
          - zieleni

 • przeprowadzenie badań geotechnicznych i ocena gruntów podłoża
 • przygotowanie opinii geotechnicznej
 • wykonanie charakterystyki wód w zakresie wykonania projektu odwodnienia drogi
 • wykonanie pomiarów ruchu
 • przygotowanie mapy do celów projektowych
 • udział w spotkaniach ze społeczeństwem dotyczących wniosków do rozwiązań projektowych
 • udział w radach technicznych i spotkaniach koordynacyjnych
 • wykonanie zbiorczego zestawiania kosztów
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy
 • analiza i ustalenie, czy na podstawie zebranych dokumentów i przyjętych rozwiązań zachodzi potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Nowy przebieg drogi wojewódzkiej planowany jest od połączenia dzisiejszej drogi gminnej ulicy Łąkowej z drogą krajową Nr 57 relacji Bartoszyce – Pułtusk do drogi wojewódzkiej Nr 626 relacji Nowa Wieś – Maków Mazowiecki na terenie gminy Czerwonka. Planowany przebieg znajdować się będzie w części w terenie zabudowanym (Maków Mazowiecki) i w części w terenie niezabudowanym (Czerwonka).

Na terenie objętym przedsięwzięciem występują media w postaci: wodociągu, telekomunikacji, linii niskiego i średniego napięcia energetycznego oraz kanalizacja deszczowa. W zakresie zieleni występują drzewa i lokalne krzewy. Planowany przebieg drogi posiadał będzie pięć skrzyżowań: z drogą krajową Nr 57, z drogą gminną ulicą Nadrzeczną, z drogą gminną na terenie gminy Czerwonka oraz połączenie z istniejącą drogą wojewódzką Nr 626. W celu połączenia odcinków występujących w odrębnych gminach konieczne jest zaprojektowanie mostu.

Eksperci SAFEGE zajmą się nie tylko opracowaniem dokumentacji projektowej, ale także uzyskają w imieniu Zamawiającego:

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zgodę wodnoprawną (w rozumieniu ustawy Prawo wodne),
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Mała obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy dużych samochodów ciężarowych poza obręb ścisłego centrum miasta, co nie tylko rozładuje tworzące się tutaj w godzinach porannego i popołudniowego szczytu korki, ale również poprawi jakość życia mieszkańców poprzez zmniejszenie natężenia hałasu i ilości spalin.