ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej dla kompleksu...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej dla kompleksu wojskowego Poznań-Ławica / 2020 - 2021

PROJEKTOWANIE: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej dla kompleksu wojskowego Poznań-Ławica / 2020 - 2021

24.11.2020 podpisaliśmy kontrakt z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu na opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski oraz udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej” dla kompleksu wojskowego przy ul. Pułku Lotniczego nr 6 Poznań-Ławica. Kompleks ten, wybudowany na początku XX wieku, był wykorzystywany jako koszary wojskowe do początku XXI wieku.

W ramach umowy specjaliści SAFEGE zajmą się poniższymi zagadnieniami:

1. Etap I – opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej

 • wykonanie inwentaryzacji obiektu
 • opracowanie Programu Inwestycji
 • uzyskanie opinii do Programu Inwestycji
 • opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji.

2. Etap II – opracowanie Dokumentacji Projektowej

 • dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zakresu rzeczowego zawartego w zatwierdzonym Programie Inwestycji
 • uzgodnienie wykonanej dokumentacji z odpowiednimi organami
 • sporządzenie kosztorysów inwestorskich
 • wykonanie przedmiaru robót wraz z wykazem materiałów z rozbiórki i demontażu podlegających utylizacji
 • sporządzenia Zestawienia Kosztów Zadania
 • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • opracowanie informacji niezbędnej do sporządzenia planu BiOZ
 • sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, kraty informacyjnej przedsięwzięcia
 • zaktualizowanie podkładów geodezyjnych dla celów projektowych
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków, decyzji administracyjnych i uzgodnień do dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu oraz opracowania dokumentów koniecznych do ich uzyskania opracowania i dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych projektów i opracowań.

3. Etap III - Udział w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych - udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej.

4. Etap IV - Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji. Przyjęto 30 nadzorów autorskich.

Nasz nowy poznański projekt dotyczący infrastruktury podziemnej w ramach opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej przewiduje:

 • wymianę istniejącej sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej, cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej;
 • montaż hydrantów przeciwpożarowych;
 • budowę nowych podłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych do budynków;
 • podłączenie kompleksu do zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej;
 • stworzenie węzłów cieplnych w wybranych budynkach;
 • opracowanie koncepcji zasilania energetycznego kompleksu;
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączenie i wykonanie nowego przyłącza;
 • budowę układu zasilania kompleksu 8708;
 • wykonanie wewnętrznej pętli SN mającej zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej w obrębie kompleksu;
 • budowę nowych stacji transformatorowych;
 • modernizację sztucznych nawierzchni (drogi, place, chodniki);
 • budowę oświetlenia terenu.