ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka –...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka – Kobylin / 2020 - 2022

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka – Kobylin / 2020 - 2022

22.06.2020 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu - tym razem na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka – Kobylin (niemal 18 km drogi).

Celem inwestycji jest rozbudowa z elementami przebudowy i remontu drogi krajowej nr 36 od km 84,580 do km 102,249 wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowaniem dostępności do drogi.

Inwestycja zakłada zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, poprawę równości podłużnej i poprzecznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do posesji oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego.

Nasi specjaliści z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE opracują następujące dokumenty:

 • Aktualna mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500.
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości
 • Dokumentacja formalno-prawna (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów).
 • Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych.
 • Dokumentacja geotechniczna obiektów inżynierskich.
 • Projekt rozwiązań konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni i na poszerzeniach - opracowanie projektu wzmocnienia nawierzchni do nośności 115kN/oś wraz z niezbędnymi badaniami.
 • Projekt stałej organizacji ruchu dla całego odcinka drogi
 • Projekty branżowe w tym projektu kanału technologicznego dla całego odcinka drogi oraz projekty budowlane i wykonawcze obiektów inżynierskich
 • Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi
 • Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.
 • Decyzja środowiskowa wraz z przygotowaniem KIP
 • Materiały do uzyskania opinii na potrzeby decyzji ZRID wraz z ich uzyskaniem.
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę.
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z jej uzyskaniem.
 • Projekt budowlany dla odcinków drogi zakwalifikowanych jako rozbudowa drogi wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej dla całego odcinka drogi.
 • Projekt budowlany dla odcinka drogi zakwalifikowanego jako przebudowa w zakresie istniejącego pasa drogowego.
 • Projekt zgłoszenia robót budowlanych dla odcinka drogi zakwalifikowanego jako remont drogi (wraz ze wzmocnieniem nawierzchni do 115 kN/oś).
 • Projekt wykonawczy - dotyczy: rozbudowy, przebudowy i remontu drogi,
 • Dokumentacja przetargowa (zawierająca m. in. STWiORB).
 • Przedmiary robót, Kosztorys ofertowy i Kosztorys inwestorski.

Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy tej drogi obejmie swoim zakresem także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa, takie jak m.in.:

- bariery ochronne

- oświetlenie uliczne przy skrzyżowaniach i w miejscowościach

- przebudowę skrzyżowań

- budowę i przebudowę odwodnienia drogi, w tym kanalizacji deszczowej

- budowę i przebudowę zatok autobusowych

- przebudowę sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym

- budowę kanału technologicznego na całej długości odcinka drogi.