ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011

Kontrakt z firmą Hydro – Tech Sp. z o.o. na zadanie: Inżynier Kontraktu  dla projektu pn.: „Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec”, które to zadanie powiązane było z zadaniem pt.: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowogrodziec – Etap I a”, planowanym do realizacji przy współudziale Funduszu Spójności.

W ramach tego wybudowano:

 • oczyszczalnię ścieków,
 • kanalizację sanitarna o długości 15,1 km
 • sieć wodociągową o długości 17,5 km.

Celem zadania było zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Nowogrodziec poprzez budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej ze SSE w Wykrotach przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu oraz stworzenie warunków technicznych umożliwiających podłączenie mieszkańców miejscowości Wykroty, Godzieszów, Gierałtów i Nowogrodziec do kanalizacji sanitarnej.

Wpłynęło to na poprawę:

 • stanu środowiska - poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzonego do środowiska w szczególności wód podziemnych i powierzchniowych na terenie aglomeracji Nowogrodziec, poprzez uporządkowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • dostępu do kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem, podniesienie standardu życia mieszkańców objętych projektem, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy, wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy, zwiększenie ruchu turystycznego, zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców, ukształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy jako obszaru czystego ekologicznie.
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011

Zakres zadania objął:

 • Łączna długość rurociągów tłocznych fi 160PE 11.238,5 m
 • Łączna długość kanałów grawitacyjnych fi 200 PVC – 12,5 m
 • Ilość sieciowych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi - 3 szt.
 • Ilość studni kanalizacyjnych tworzywowych fi 1000 – 2 szt.
 • Ilość studni tworzywowych rozprężnych fi 1000 – 2 szt.
 • Ilość studni fi 1000 z czyszczakiem – 13 szt.