ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Linia Kolejowa nr 7

Obwodnica Radomia

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Ochrona wód

Polska należy do najuboższych w zasoby wodne krajów Europy. Małe zasoby dyspozycyjne wód, niewielka możliwość ich magazynowania w zbiornikach retencyjnych oraz jednoczesne zanieczyszczanie wód powierzchniowych wpływają na systematyczny wzrost cen wody do celów gospodarczych. Nadzorowane przez SUEZ Consulting - SAFEGE modernizacje miejskich oczyszczalni ścieków (m.in. dla Gdyni, Ostrołęki, Piaseczna, Bolesławca i in.) prowadzone były na najwyższym poziomie technicznym, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych.

Przykładem są projekty:

 • „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków dla Gminy Chybie lub „Program poprawy czystości Zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”,
 • "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
 • „Ocena przydatności będącej w budowie zapory Świnna Poręba do zaopatrywania w wodę aglomeracji śląskiej w wyniku pomniejszającego się zapotrzebowania na wodę”,
 • „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”,
 • „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce”,
 • „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I zadanie 2”,
 • "Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej",
 • „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki”,
 • „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich”,
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda",
 • Pomoc Techniczna we wdrożeniu projektu o nazwie: „Ochrona wód zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego”,
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” i wiele innych.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. PROJEKTOWANIE: Koncepcji zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” / 2021 - 2022
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole / 2014 - 2016
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Zakład Chlorowania – modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej w Warszawie / 2013 - 2015
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu oraz Budowa Kolektora Odciążającego Kanalizację Ogólnospławną w Żaganiu / 2014 - 2015
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda / 2010 - 2012.
 6. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej w Ząbkach / 2009 - 2010
 7. PROJEKTOWANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn / 2015
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie / 2009 - 2012
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom / 2009 - 2013
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej w Łazach / 2009 - 2013
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu / 2010 - 2011
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia / 2010 - 2013
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib" / 2012 - 2013
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011
 15. POMOC TECHNICZNA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno / 2010 - 2011
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu / 2010 - 2013
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec / 2009 - 2011
 18. POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I / 2010-2013
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków / 2010 - 2013
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka / 2010 - 2012
 22. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka II / 2012 - 2013
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki / 2010 - 2013
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2010 - 2014
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Rembertów – kanały ściekowe / 2010 - 2012
 27. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku / 2010 - 2014
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa / 2010 - 2014
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie / 2014
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej / 2010 - 2015
 31. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie / 2010 - 2014
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I / 2011 - 2014
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I / 2014 - 2015
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański / 2013 - 2017
 35. INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II / 2015
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II / 2012 - 2016
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych / 2012 - 2020
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie / 2011 - 2014
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków w Sochaczewie / 2011 - 2013
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki / 2011 - 2015
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo / 2010 - 2011
 43. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej i Mirtowej w warszawskim Wawrze / 2016
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w Warszawie / 2016 - 2017
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach / 2017 - 2018
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew / 2017 - 2019
 47. INŻYNIER KONTRAKTU:„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II / 2017 - 2019
 48. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II / 2017 - 2020
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie / 2017 - 2019
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach / 2017 -2018
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bulowice w Gminie Kęty / 2017 - 2019
 52. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji pomp kanałowych „Powiśle” / 2017 - 2018
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański / 2017 - 2019
 54. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łomży / 2018 - 2023
 55. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021
 56. INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka Ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra / 2018 - 2024
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021
 58. INŻYNIER KONTRAKTU: Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy / 2019 - 2020
 59. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021
Rozwiń wszystkie projekty ↓Zwiń projekty ↑