ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych / 2012 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych / 2012 - 2020

18.07.2012 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych.

Zakres zadania obejmował roboty następujących branż: mostowej, drogowej, hydrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej w zakresie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej.

Przedsięwzięcie objęło budowę mostu drogowego niskowodnego o długości całkowitej 1026.6 m, szerokości 19,94m. Konstrukcja przęsłowa jest stalowa, skrzynkowa konstrukcja ortotropowa, przyczółki masywne, żelbetowe ze skrzydłami równoległymi do drogi. Skrzydła są zamocowane w korpusie i zwieńczeniu pali. Filary są jednosłupowe - masywne, żelbetowe.

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych / 2012 - 2020

Branża drogowa objęła następujące roboty budowlane:
· Budowa dróg dojazdowych do mostu oraz do wałów przeciwpowodziowych
· Budowa chodników i ścieżek rowerowych
· Budowa stanowiska do ważenia i kontroli pojazdów
· Budowa zatoki autobusowej
· Budowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych
· Budowa skrzyżowań
· Budowa przejść dla pieszych wraz z azylami
· Budowa drogowych stacji meteorologicznych wraz z tablicami zmiennej treści
· Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

W celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania koryta Wisły w rejonie przeprawy mostowej zostały wykonane niezbędne prace hydrotechniczne obejmujące istniejące urządzenia, tj:
- po stronie mazowieckiej: przebudowa tamy podłużnej RI-329/330 przy filarze nr 3 oraz jej remont na pozostałej długości wraz z poprzeczkami 3/329 i 3/330;
- po stronie lubelskiej: przebudowa ostrogi 6/329 przy filarze nr 5.

 

Jednocześnie w ramach budowy mostu wykonane zostało umocnienie wałów przeciwpowodziowych od strony odwodnej na szerokości 50 m na każdym z wałów.

W celu minimalizacji wpływu lokalnych zmian reżimu hydrogeologicznego rzeki oraz wpływu inwestycji na populacje gatunków chronionych zainstalowano dwie barki wypełnione piaskiem służące, jako alternatywne sztuczne wyspy. Barki powinny być zakotwione w miejscu niedostępnym z brzegu oraz posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające wejście drapieżnikom czworonożnym.

Zaprojektowano budowę ekranów akustycznych po stronie woj. lubelskiego.

Wykonano rozbiórkę 13 obiektów po stronie woj. mazowieckiego (budynki mieszkalne i gospodarcze, wiata przystankowa, ogrodzenia) oraz 14 obiektów po stronie woj. lubelskiego (budynki mieszkalne i gospodarcze, waga towarowa, ogrodzenia).

Praca Inżyniera podzielona była na dwa etapy:

  1. Etap I - nadzór nad realizacją zadania i jego rozliczenie w okresie realizacji (2012 - 2015)
  2. Etap II - kontrola zadania w okresie rękojmi oraz przeglądy zrealizowanego zadania w tym okresie, sporządzanie raportów z tych przeglądów, a przypadku stwierdzenia powstałych usterek lub wad (2015 - 2020).
Zobacz zdjęcia
Budowa mostu w Kamieniu Budowa mostu w Kamieniu Budowa mostu w Kamieniu Budowa mostu w Kamieniu