ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WKD Podkowa Leśna - Grodzisk Maz.) / 2020 - 2028

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WKD Podkowa Leśna - Grodzisk Maz.) / 2020 - 2028

01.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z Warszawską Koleją Dojazdową w Grodzisku Mazowieckim na zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.

Kontrakt w szczególności obejmuje wykonanie następujących zadań w podziale na fazy i etapy realizacji zamówienia (zarówno w czasie realizacji robót budowlanych, jak i w okresie zgłaszania wad):

1. Faza I - Zamówienie podstawowe/obligatoryjne

a) Etap Wstępny – Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w zakresie analizy i sprawdzenia projektów wykonawczych i STWiORB (z wyłączeniem branż srk i teletechnicznej) oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branż srk i teletechnicznej, opracowanych przez Jednostkę Projektową;
b) Etap 1 – zawieszenie wykonywania usługi na okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem Inżyniera Kontraktu.
c) Etap 2 – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji robót budowlanych, obejmujące w szczególności wykonanie następujących zadań;

  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC;
  • Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;
  • Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu;
  • Zarządzanie, w tym koordynacja wszystkich zadań w ramach inwestycji;
  • Opiniowanie i weryfikacja oraz ostateczne zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych tj. projektów wykonawczych i STWiORB dla branży srk i teletechnicznej;
  • Współpraca z nadzorem autorskim;
  • Współpraca z Konserwatorem zabytków;
  • Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego.

2. Faza II - Zamówienie rozszerzone (prawo opcji):

d) Etap 3 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie gwarancji i zgłaszania wad.

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości modernizowanego szlaku z przeznaczeniem do prowadzenia składów pociągów w kolejowych przewozach aglomeracyjny z prędkością eksploatacyjną nie większą niż 80 km/h. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów korzystających z kolei i ograniczenia ruchu samochodowego, zaś projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.