ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec / 2009 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec / 2009 - 2011

Kontrakt z Gminą Stara Kamienica na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec”.

Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej z SUW, przepompownią, kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec.

W wyniku realizacji Projektu uporządkowana została gospodarka ściekowa i wodociągowa w aglomeracji Stara Kamienica, co pozwoliło na zaprzestanie kierowania ścieków do bezodpływowych zbiorników, do osadników gnilnych lub w większości przypadków - bezpośrednio do ziemi lub cieku wodnego. Efektem jest powstrzymanie postępującej degradacji rzek i potoków oraz poprawa stanu sanitarnego gminy.

Szczegółowy zakres prac był następujący:

  • Budowa ujęcia wody podziemnej, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kopaniec,
  • Budowa ujęcia wody podziemnej, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kromnów (Wola Kromnowska),
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Stara Kamienica i Kromnów,
  • Budowa pompowni strefowej w Kromnowie,
  • Budowa wysokosprawnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z utylizacją osadów ściekowych o przepustowości średniodobowej Q= 200 m3/dobę i docelowej Q śrd = 247 m3/d. w miejscowości Stara Kamienica,
  • Część drogowa na terenie oczyszczalni ścieków,
  • Sieć międzyobiektowa na terenie oczyszczalni ścieków.