ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych nr 406, 273, 351 - zad. B / 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych nr 406, 273, 351 - zad. B / 2024

02.01.2024 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w Warszawie na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych nr 406, 273, 351” dla zadania B.

Zakres Zadania inwestycyjnego Kontraktu budowlanego nr 2 (Zadanie B) obejmuje w szczególności: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401", który jest prowadzony w systemie pracy wielozmianowej, obejmuje w szczególności wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji projektowej, w tym:

 • dokumentacji przedprojektowej,
 • koncepcji programowo-przestrzennej,
 • projektu budowlanego,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • opracowanie projektu wykonawczego,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów i przekazanie odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów,
 • pełnienie nadzoru autorskiego.

b) robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:

 • nawierzchnia i podtorze,
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),
 • urządzenia i systemy telekomunikacyjne,
 • sieć trakcyjna 3 kV DC,
 • układ zasilania sieci trakcyjnej,
 • układ zasilania odbiory nietrakcyjne (w tym linie potrzeb nietrakcyjnych),
 • elektroenergetyka do 1 kV,
 • obiekty inżynieryjne,
 • perony i obiekty kubaturowe,
 • przejścia i przejazdy,

c) robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska.

Szacowana ilość obiektów i przejazdów dla Kontraktu budowlanego wynosi:

 • 5 obiektów
 • 3 przejazdy.

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).