ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom / 2016 - 2027

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom / 2016 - 2027

23.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na NADZÓR NAD WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W FORMULE „PROJEKTUJ I BUDUJ” NA LINII NR 8, NA ODCINKU OD KM 38,800 DO KM 100,850 DLA LOT-U B W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 7.1-19.1.A „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 8, ODCINEK WARSZAWA OKĘCIE – RADOM (LOT A, B, F) – FAZA II” ORAZ LOT-ÓW: C, D, E W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 7.1-19.1.B „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8, ODCINEK WARKA – RADOM (LOT C, D, E)”.

Świadczenie usługi zarządzania i sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego obejmuje w szczególności:

 • wsparcie Zamawiającego na Etapie prowadzenia postępowania przetargowego i wyboru Wykonawcy Robót/Wykonawców Robót,
 • pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC oraz Umową,
 • zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktów w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej,
 • zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktów,
 • zarządzanie w tym koordynacja wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu.

Na zadanie składają się następujące Kontrakty:

 • opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – faza II”;
 • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizację robót LOT C, D, E w formule „Projektuj i Buduj” w ramach Projektu „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”;
 • SRK: zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Okęcie – Radom linii kolejowej nr 8 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”;

w szczególności wykonanie następujących elementów:

- Dokumentacji projektowej, w tym:

 • dokumentacji przedprojektowej,
 • aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej,
 • projektu budowlanego,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • opracowanie projektu wykonawczego,
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • pełnienie nadzoru autorskiego,

- Realizację robót, w tym:

 • przebudowę układu torowego,
 • dobudowę drugiego toru na odcinku Warka - Radom o łącznej długości ok. 46,75 km;
 • przebudowę promieni łuków poziomych - odejście od istniejącej trasy,
 • rozbiórkę starych obiektów mostowych i budowę nowych obiektów mostowych
 • przebudowę istniejących stacji kolejowych,
 • przebudowę istniejących przystanków osobowych,
 • przebudowę odwodnienia,
 • likwidację oraz przebudowa/budowa przejazdów kolejowych,
 • przebudowę/budowę dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • budowę miejsc parkingowych,
 • przebudowę podstacji trakcyjnej,
 • budowę nowej sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb prowadzenia ruchu kolejowego, przebudowę linii   potrzeb   nietrakcyjnych   15   kV,   łącznie   ze   stacjami transformatorowymi, podstacjami zasilającymi, itp.,
 • przebudowę sieci trakcyjnej (3kV),
 • przebudowę systemów i urządzeń elektroenergetyki do 1 kV, związaną z przebudową układu torowego i przebudowywaną infrastrukturą kolejową,
 • przebudowę systemów i urządzeń elektroenergetyki powyżej 1 kV, związaną z przebudową układu torowego i przebudowywaną infrastrukturą kolejową,
 • przebudowę istniejących wiaduktów, przejść podziemnych, mostów i przepustów oraz budowę nowych obiektów, budowę nastawni,
 • przebudowę sieci kablowych, energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągów itp. kolidujących z infrastrukturą kolejową,
 • wykonanie lokalnych prac w obrębie koryt cieków pod obiektami, związanych z przebudową obiektów inżynieryjnych,
 • rozbiórkę obiektów kubaturowych ze względu na kolizję z przebudowywaną infrastrukturą kolejową i drogową,
 • zapewnienie komunikacji zastępczej,
 • stacyjne urządzenia sterowania ruchem, blokady liniowe, urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru, urządzenia telekomunikacyjne – radiołączność, urządzenia telekomunikacyjne - łączność przewodowa, urządzenia zasilające systemy sterowania ruchem i telekomunikacji, Lokalne Centrum Sterowania.