ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap...

INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II / 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II / 2015

Kontrakt ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji trzech zadań:

  1. modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedliczu (kontrakt XVI-XVII), polegającej na naprawie aeratorów napowietrzających i montażu ściany stalowej oraz zakupie kompletnego węzła higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu,
  2. przebudowie i budowie przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego ze studni głębinowych do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w Nagoszynie (kontrakt XVIII), wraz z rozbiórką istniejących przewodów wodociągowych z rur azbestowych,
  3. rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipinach (kontrakt XXIII).

Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.