ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Suwałki / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Suwałki / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Suwałki / 2021 - 2023

18.10.2021 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Suwałki”.

Obowiązki specjalistów SAFEGE będą realizowane w podziale na trzy etapy:

Etap I – przygotowanie inwestycji:

 • analiza, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, optymalizacji kosztów, ekspertyz, opinii itp.
 • wsparcie Zamawiającego przy prowadzeniu postępowań przetargowych na wybór WRB
 • opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego odpowiednich dokumentów związanych z realizacją projektu przez WRB

Etap II – realizacja inwestycji, w tym w szczególności:

 • kompleksowy nadzór inwestorski oraz nadzór branżowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
 • zapoznanie się z dokumentacją projektową budowy i związanymi z nią decyzjami
 • i uzgodnieniami oraz treścią Kontraktu pomiędzy Zamawiającym, inwestorem a WRB
 • tworzenie niezbędnych procedur oraz wytycznych warunkujących współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • udział, wraz z inspektorami wszystkich branż, w przekazaniu placu budowy
 • prowadzenie dokumentacji postępu inwestycji zgodnie z wymogami kontraktowymi oraz przepisami prawa
 • bieżący ciągły nadzór i ocena wszystkich czynności wykonywanych na terenie budowy
 • kontrola zgodności realizacji robót i dostaw z projektami budowlanymi i wykonawczymi
 • inwentaryzacja wykonanych prac
 • koordynacja robót poszczególnych branż
 • kontrola BHP na terenie budowy
 • bieżące informowanie Zamawiającego w Raportach miesięcznych o postępie prac, a także udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli
 • weryfikacja wszelkiego rodzaju dokumentów
 • prowadzenie Narad Koordynacyjnych, Rad Budowy oraz innych spotkań dodatkowych
 • sporządzanie dokumentacji z postępu robót i archiwizowanie jej
 • nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawcę zastępczego
 • sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji

Etap III – Rozliczenie Zadania Inwestycyjnego oraz koordynacja techniczna robót budowlanych w lokalach najemców

 

Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego dworca, a także usprawnienie ruchu i przepływu podróżnych przez budynek i jego bezpośrednie otoczenie. Przestrzeń zostanie dostosowana do zapotrzebowania i nowych funkcji, a także stanie się bardziej dostępna dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przebudowie zostanie poddany budynek dworca oraz jego bezpośrednie otoczenie. Dworzec kolejowy w Suwałkach zostanie zrewitalizowany w ramach przygotowanego przez PKP programu modernizacji ok. 200 dworców w całej Polsce.

SAFEGE ma w swym portfolio nadzór nad przebudowami już niemal 30 dworców w całym kraju.