ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu / 2010 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu / 2010 - 2011

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na pełnienie roli Inżyniera dla robót dla zadania „Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej”.

Zakres robót obejmował:

  1. Przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej DN200 i DN250 w ulicy Nowej o długości około 778 m;
  2. Przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 250 w ulicy Kwiatkowskiego i na terenie Miasteczka Młodego Robotnika o długości około 268 m wraz z renowacją bezwykopową odcinka kanalizacji sanitarnej DN400 w ulicy Przemysłowej o długości około 94 m;
  3. Przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN 250, DN300 i DN600 w ulicy Kpt. Hynka, Wolności bocznej i terenach zabudowy mieszkaniowej przy ulicach Wolności i Kredytowej o długości około 513 m;
  4. Przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN300, DN400, DN500 i o profilu jajowym 500/750 w ulicy Kościuszki i Mickiewicza o długości około 341 m;
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu / 2010 - 2011

5. Odtworzenie nawierzchni ulic, w których będą prowadzone roboty w następujący sposób:

  • odtworzenie gruntu i warstw podbudowy zgodnie z klasą techniczną drogi w sposób zabezpieczający przed nierównomiernym osiadaniem w pasie robót,
  • odtworzenie warstwy bitumicznej w pasie robót (dotyczy ulic Mickiewicza, Przemysłowej, Kwiatkowskiego, Nowej, Długiej, Piastowskiej, Kredytowej),
  • odtworzenie podbudowy tłoczniowej w pasie robót w ulicy Kpt. Hynka i Wolności.

Przybliżona powierzchnia dróg, które zostały odtworzone w trakcie przebudowy kanalizacji wynosi około 3086 m.