ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach / 2017 -2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach / 2017 -2018

08.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Chorzele na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”.

Zakres rozbudowy i modernizacji obejmuje głównie następujące roboty:

 • wykonanie nowego stanowiska zlewnego ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, wyposażonego w automatyczną stację zlewczą,
 • wykonanie zbiornika uśredniająco-wyrównawczego dla ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów mleczarskich,
 • wykonanie budynku technologicznego ze stacją flotacji ciśnieniowej z flokulacją,
 • wykonanie zbiornika osadu,
 • modernizację komór nitryfikacji,
 • wyeliminowanie z dotychczasowego układu komór tlenowej stabilizacji osadu,
 • wymianę dmuchaw z zastosowaniem dmuchaw energooszczędnych w osłonach dźwiękochłonnych,
 • wykonanie instalacji do mechanicznego zagęszczenia osadów nadmiernych
 • wykonanie instalacji do mechanicznego odwadniania osadów na prasie oraz ich higienizację,
 • montaż odsiarczalni biogazu,
 • montaż stacji sprężania biogazu,
 • wykonanie 2 studni kondensatu,
 • wykonanie stacji dezodoryzacji (biofiltr),
 • wykonanie nowej studni wodomierzowej i komory pomiarowej,
 • wykonanie ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojazd do nowych obiektów,

Inwestycja jest współfinansowana z środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.