ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie / 2009 - 2012

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie / 2009 - 2012

Kontrakt z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na usługę pn. Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I w ramach projektu Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” oraz realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

Realizacja zadania miała fundamentalne znaczenie dla ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, dalszego zrównoważonego rozwoju gminy Płock oraz poprawy warunków bytowania jej mieszkańców.

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie / 2009 - 2012

SAFEGE pełniła obowiązki dla zadania inwestycyjnego obejmującego zmianę technologii biologicznego oczyszczania ścieków poprzez budowę nowego bloku biologicznego oczyszczania. W skład nowego bloku biologicznego weszły następujące obiekty i instalacje :

  • komory denitryfikacji, służące do redukcji azotanów,
  • komory nitryfikacyjno - denitryfikacyjne KN/KD, pracujące na przemian w zależności od potrzeb, służące do nitryfikacji lub denitryfikacji,
  • komory nitryfikacyjne KN (tlenowe), służące do redukcji BZT5 oraz utlenienia związków azotu do azotanów,
  • recyrkulacja wewnętrzna.