ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: "Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym...

INŻYNIER KONTRAKTU: "Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy, Etap II” / 2022

INŻYNIER KONTRAKTU:

27.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Biebrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Osowcu-Twierdzy na kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi w ramach projektu LIFE13/NAT/PL/000050, które obejmują:

  1. przebudowę i rozbudowę węzła urządzeń wodnych Modzelówka
  2. odsłonięcie płyty dennej jazu wraz z ewentualnym dokończeniem remontu jazu
  3. udrożnienie starorzeczy i częściowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Ełku na odcinku pomiędzy jazem w Modzelówce a ujściem rzeki Jegrzni
  4. przebudowę przepustu usytuowanego na rzece Martwy Ełk w rejonie uroczyska Dębiec w miejscu istniejącej prowizorycznej budowli.

Usługa będzie realizowana w podziale na następujące etapy:

  • Etap I – przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia na roboty budowlane wraz z projektem umowy na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych
  • Etap II – nadzór inwestorski nad poszczególnymi inwestycjami w okresie realizacji robót Etap III – wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wyników kalibracji hydraulicznej budowli wodnomelioracyjnych
  • Etap IV – nadzór w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane


Celem projektu LIFE13/NAT/PL/00005 o tytule „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy, Etap II” jest poprawa warunków ochrony siedlisk bagiennych na tym obszarze.

Biebrza - nazywana jest też polską Amazonką - ma długość 165 km i jest największym prawobrzeżnym dopływem Narwi. Stanowi serce Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego i najdzikszego Polsce. Biebrza rozlewa się na ogromne połacie rezerwatu, a jej mokradła i bagna są terenami niezwykle trudnymi do przebycia.