ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach / 2017 - 2018

31.01.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem i Gminą Prabuty na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”.

Inwestycja ta w I części oczyszczalni koncentruje się na remontach budowlanych istniejących obiektów oraz wymianie zużytych urządzeń na nowe. W części II oprócz remontów i wymiany urządzeń powstaną nowe obiekty (komora KPS, pompownia PCP, komory KSTII), a jeden obiekt ulegnie rozbudowie (budynek BO). Dzięki wymianie urządzeń na nowe oczyszczalnia będzie przygotowana na przyjęcie ok. 20% wzrostu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń, jaki może wystąpić w przyszłości. Prognozowane obciążenie oczyszczalni to Qd śr=1 000 m3/d, RLM=11 000.

  • Dzięki zastosowaniu w części I oczyszczalni nowego, bardziej wydajnego, wyposażonego w sito o mniejszym prześwicie i współpracującego z płuczką piasku, sitopiaskownika, węzeł oczyszczalni usprawniony zostanie zarówno pod względem wydajności, jak i efektywności cedzenia oraz jakości wydzielanego piasku.
  • Krata na stanowisku SKR zostanie wymieniona na nową.
  • Ogół ścieków z części I oczyszczalni tłoczony będzie przez pompownię PGS do części II oczyszczalni nowym rurociągiem tłocznym. Tam ścieki tak jak obecnie przepływać będą kolejno przez reaktor RBI, reaktor RBII, osadniki OW i stawy ściekowe SS, ale między osadnikami OW, a stawami SS powstanie komora pomiarowa ścieków KPS - służąca do pomiaru ilości ścieków i poboru ich prób.
  • Dodatkowo wykonane zostaną nowe rurociągi łączące reaktor RBI z reaktorem RBII o symetrycznym przebiegu przy reaktorze RBII, przez co poprawi się równomierność rozdziału ścieków (z osadem czynnym) na dwa ciągi reaktora RBII.
  • W projektowanym układzie zwiększy się znacząco przepustowość części osadowej oczyszczalni. Dzięki wybudowaniu dwóch komór KSTII przepustowość stabilizacji tlenowej zwiększy się o 100%.