ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia / 2010 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia / 2010 - 2013

Kontrakt ze spółką Hydro - Tech Spółka z o.o.na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celami szczegółowymi projektu były:

 • poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzonego do środowiska w szczególności wód podziemnych i powierzchniowych na terenie aglomeracji Nowogrodziec,
 • uporządkowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • zwiększenie dostępu do kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem,
 • zagwarantowanie odbiorcom dostępu do wody pitnej spełniającej wymagania dyrektyw i prawa polskiego w zakresie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody,
 • podniesienie standardu życia mieszkańców objętych projektem,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy,
 • wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
 • zwiększenie ruchu turystycznego,
 • zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców,
 • ukształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy jako obszaru czystego ekologicznie.
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia / 2010 - 2013

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 1. budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu o przepustowości Q śr. d. 1650 m3/d - równoważna liczba mieszkańców – 16 000 RLM.
 2. budowa systemu kanalizacji ściekowej w mieście Nowogrodziec o długości 15,1 km,
 3. przebudowa sieci wodociągowych w mieście Nowogrodziec o długości 17,5 km.

Do zakresu obowiązków SAFEGE należało w szczególności:

 • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • pełnienie funkcji Inwestora zastępczego;
 • pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego;
 • uczestniczenie w przetargach na roboty budowlane;
 • zarządzanie finansowe;
 • bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
 • mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
 • nadzorowanie umowy o sprawowanie przez projektanta Nadzoru Autorskiego;
 • wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).