ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda / 2010 - 2012.

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda / 2010 - 2012.

Kontrakt z Międzygminną Spółką Wodno - Kanalizacyjna „SUPLAZ" Sp. z o. o. w Sulikowie na usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda".

Głównymi celami  projektu było objęcie 100 % obszaru aglomeracji Sulików i Zgorzelec systemem kanalizacji sanitarnej, oczyszczenie zebranych ścieków, dostawę wody do picia o parametrach zgodnych z Dyrektywą UE oraz prawem polskim, unieszkodliwianie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków poprzez zastosowaną technologię i ich dalsze gospodarcze wykorzystanie.

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda / 2010 - 2012.

Projekt objął swoim zakresem następujące działania:

  • Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulików na potrzeby Aglomeracji Sulików Qdśr = 925 m3/d, równoważna liczba mieszkańców - 8450 RLM,
  • Budowa 16,4 km sieci wodociągowej z rur o średnicach Ø 160, Ø 110, Ø 90, Ø 50, Ø 32 PE100, SDR 17, PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Zaprojektowano ułożenie rurociągów w gruncie na głębokości średnio 1,5 m od osi rury do poziomu terenu.
  • Budowa 40,1 km sieci kanalizacyjnej, w tym: 33,7 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ze spadkiem nie mniejszym niż 5,0 promil, przy zagłębieniu od 1,5 do 4,5 m., 6,4 km sieci kanalizacyjnej tłocznej ułożone będą równolegle do terenu na głębokości minimum 1,5 m. Kanały sanitarne będą doprowadzone do granicy posesji i zakończone studzienką lub korkiem
  • Budowa 32 sztuk sieciowych przepompowni ścieków.