ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom / 2009 - 2013

SEKTOR: ochrona wód
INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom / 2009 - 2013

Kontrakt ze spółką Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na usługę pn.: Kontrakt VII pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom”.

Projekt realizowany był na terenie województwa dolnośląskiego w gminie Strzegom (powiat świdnicki) ze środków publicznych m. in z WFOŚiGW i ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007-2013. Koszt całego przedsięwzięcia był szacowany na około 68 mln PLN (netto).

INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom / 2009 - 2013

Głównym celem strategicznym przedsięwzięcia była poprawa jakości środowiska w zakresie: Ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb i niesprawnych systemów odbioru ścieków bytowo-gospodarczych na obszarze objętym przedsięwzięciem.

Realizacja tego celu odbyła się poprzez:

  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczas nieskanalizowanych obszarach zurbanizowanych
  • Usprawnienie funkcjonowania obiektów oczyszczalni
  • Rozbudowę oczyszczalni ścieków o obiekty przeróbki osadów oraz biologicznego oczyszczania ścieków.

Projekt objął swoim zakresem następujące działania:

  1. Budowę 49,7 km przewodów kanalizacji sanitarnej (z przyłączami) wraz z 11 sieciowymi przepompowniami/tłoczniami ścieków i 2 przydomowymi przepompowniami;
  2. Modernizację oczyszczalni ścieków w Strzegomiu w zakresie:
  • usprawnienia ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków,
  • rozbudowy części biologicznej oczyszczalni,
  • budowy urządzeń do beztlenowej mezofilowej stabilizacji osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu.