ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2010 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000

Kontrakt ze Związkiem Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie Inżynier Kontraktu dla robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu Nr POIS.01.01.00-00-181/09-00 „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”, współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Wskutek realizacji zadań wchodzących w skład tego przedsięwzięcia osiągnięte zostały następujące cele:

 • odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych
 • dostawa wody o parametrach zgodnych z dyrektywami
 • rozbudowa sieci przesyłowej,
 • poprawę warunków technicznych i sanitarnych prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych regionach, poprawę warunków bytowych ludności
 • urbanistyczne przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i turystyczno – rekreacyjne oraz rozwój gospodarczy, uatrakcyjnienie terenów gmin jako miejsc zamieszkania oraz inwestowania gospodarczego,
 • monitoring ilości ścieków odprowadzanych i oczyszczanych,
 • ochrona poszczególnych zlewni rzek przed zanieczyszczaniem ściekami bytowymi niedostatecznie oczyszczonymi, bądź nieoczyszczonymi ściekami odprowadzanymi bezpośrednio do rzek i cieków wodnych, ochrona wód powierzchniowych.
INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000

Cele przedmiotowych przedsięwzięć wpisane zostały w strategie rozwoju gmin: Kazimierza Wielka, Działoszyce; Koszyce; Szczurowej oraz w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 i Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

Poszczególne zadania wchodzące w skład Projektu:

 1. Kontrakt I. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kazimierzy Wielkiej
 2. Kontrakt II. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka
 3. Kontrakt IV. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce
 4. Kontrakt V. Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce i Szczurowa
 5. Kontrakt VI. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce
 6. Kontrakt VII. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa
 7. Kontrakt VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Szczurowa.