ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji...

POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I / 2010-2013

POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I / 2010-2013

Kontrakt z  przedsiębiorstwem Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na usługi pomocy techniczny dla Jednostki Realizującej Projekt przy realizacji projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’ w latach 2010-2013.

Zakres obowiązków pomocy technicznej obejmował m.in.:

  • wsparcie JRP przy planowaniu, organizacji i zarządzaniu projektem (bieżąca kontrola prowadzonych postępowań; kontrola, badanie poprawności i spójności dokumentacji; kontrola zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu; projekty dokumentów i ich opracowywanie; doradztwo, etc.);
  • obsługę prawną realizacji projektu (sporządzanie opinii prawnych; kontrolę zgodności z wytycznymi przy realizacji projektu; uczestnictwo w spotkaniach zamawiającego z Wykonawcami; przygotowanie projektów dokumentów; pełnienie roli eksperta prawnego i dyżurów);
  • szkolenia personelu JRP (szkolenia o tematyce bezpośrednio związanej z realizacją projektu);
  • kontrolę formalno-merytoryczna obowiązujących procedur i ich optymalizacja;
  • prowadzenie analizy finansowej dla projektu (przepływy pieniężne oraz comiesięczna aktualizacja danych).
POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I / 2010-2013

Całość projektu natomiast obejmowała roboty budowlane w ramach kilku zadań:

  1. Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę,
  2. Modernizacja oczyszczalni ścieków,
  3. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych.