ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ-R wraz z...

PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Dokumentów Przetargowych w podziale na 2 części: CZĘŚĆ 1 - „Budowa obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74” / 2021 - 2025

PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Dokumentów Przetargowych w podziale na 2 części: CZĘŚĆ 1 - „Budowa obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74” / 2021 - 2025

15.09.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na wykonanie pierwszej części zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Dokumentów Przetargowych w podziale na 2 części: CZĘŚĆ 1 - „Budowa obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74”.

Projektowana inwestycja - obwodnica Szczebrzeszyna - będzie polegała na budowie drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) po nowym śladzie o długości ok. 5,0 km. Zakres jej obejmie trasę od km ok. 251+030 do drogi powiatowej nr 3205L, gdzie powstanie skrzyżowanie, które będzie jednocześnie początkiem obwodnicy Zamościa.

Dokumentacja Projektowa będąca przedmiotem zamówienia składa się m. in. z następujących opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych) dla 3 wstępnie przygotowanych wariantów trasy:

 • materiały na spotkania informacyjne ze społeczeństwem
 • opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu,
 • opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych),
 • opracowania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne,
 • opracowania środowiskowe,
 • materiały do przeprowadzenia oceny i Audytu BRD,
 • opracowania ekonomiczno-finansowe,
 • opracowania techniczne, z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących,
 • dokumenty przetargowe, PFU, WWiORB, specyfikacje,
 • udzielania odpowiedzi na etapie procedury przetargowej.

Celem opracowania STEŚ-R jest:

- w pierwszym etapie:

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,
 • wyznaczenie wariantów trasy i ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- w drugim etapie:

 • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,
 • określenie wytycznych dla projektu budowlanego,
 • wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

Obwodnica Szczebrzeszyna to zadanie z Programu budowy 100 obwodnic – jego główne założenia to m.in. poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, poprawa przepustowości sieci drogowej oraz mniejszy hałas i czystsze powietrze. Wybudowane drogi będą trasami o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia - jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.